Reklamacije

Pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacija putem sajta


Član 1.
Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem sajta SAJT i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2.
Potrošač, u smislu ovog pravilnika jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu SAJT izvrši kupovinu.

Član 3.
Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dve godine od dana kupovine.

Član 4.
Na robu kupljenu kod Prodavca potrošač reklamaciju može izjaviti na jedan od sledećih načina:
• Fizičkim dolaskom u prodajni objekat: usmenim izjavljivanjem reklamacije, predajom pismenog podneska i predajom pismenog podneska na trajnom nosaču zapisa (CD),
• Pismom, na adresu Prodavca na adresi Koste Stamenkovica , 1800 Niš, sa naznakom: Za službu reklamacija
• Telefonom, pozivom na broj +381 64 64 19 412,
• Elektronskom poštom na adresu prodaja@creamcoffee.rs

Član 5.
Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:
a. Reklamirani artikal dostavi zajedno sa dokazom o kupovini – računom.
b. Dostavi popunjen reklamacioni list
c. U reklamacionom listu potrebno je navesti razlog za reklamiranje robe i željeni način rešavanja.

Član 6.
Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju Potrošaču će biti poslat u nakraćem mogućem roku, koji ne može biti duži od 8 dana. Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu.

Član 7.
U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, Potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:
a. Zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov, ispravan proizvod ili otklanjanje nedostataka na proizvodu ukoliko je to moguće
b. Vraćanja uplaćenog iznosa prema priloženom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće. Povrat novca Potrošaču izvršiće se elektronskim putem na tekući račun Potrošača u roku od 15 dana od dana reklamacije.

Član 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18.12.2018.